Säännöt

Alla McKokoomuksen käytösä olevat yhdistyksen säännöt.

 

Vasemmasta navigoinnista löydät uudet ryhmäajon säännöt. Toimintamme paisuessa ja monipuolistuessa on hyvä, että kaikki tietävät millä säännöillä liikutaan yhteisillä matkoille. Lisäksi mm. uuden jäsenen on helpompi tulla mukaan kun tietää miten toimia muiden kanssa yhteisellä retkellä tai matkalla.

PRH rekisteröinyt säännöt 26.8.2014 rekisterinumero197.273

MC KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT

I LUKU

NIMI JA TARKOITUS

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on MC KOKOOMUS ry. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös epävirallista nimeä MC TOIVO

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyharrastusta, moottoripyöräkulttuuria, liikenneturvallisuutta ja toimia moottoripyöräilystä kiinnostuneiden yhteistyöelimenä.

Yhdistyksen toiminta-alueeseen ei kuulu moottoriurheilu.

3 § TOIMINNAN LAATU

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää liikennekoulutus- ja kasvatustilaisuuksia
 • ohjaa, kouluttaa ja neuvoo jäseniä
 • harjoittaa tarkoitusperiään edistävää tiedotustoimintaa
 • järjestää kokouksia kursseja, retkiä, tapaamisia, leirejä ja jäsenilleen matkoja ja juhlia
 • harjoittaa jäsenhankintaa   

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
 2. omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kioskikauppaa yhdessä toimipisteessä, pienimuotoista kannatusesineiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

II LUKU

JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA

4 § JÄSENET

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai luonnollisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen ero astuu voimaan heti, mutta hänen on suoritettava jäsenmaksut siltä kalenterivuodelta, jona eroaminen tapahtuu.

Jos jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä olennaisesti vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.

6 § JÄSENMAKSUT

Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittavat yhdistykselle vuotuisena jäsenmaksuna ja kertaluonteisena liittymismaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous toimintavuotta varten vahvistaa. Varsinaisen ja kannattajajäsenen jäsenmaksu määrätään molemmille jäsenryhmille erikseen.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja yhdistykselle.

7 § PÄÄTÖSVALTA

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Toimeenpanovalta on hallituksella.

III LUKU

YHDISTYKSEN KOKOUS

8 § KOKOUSTEN AJANKOHTA

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

9 § KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on ilmoitettava yhdistyksen internet-sivulla ja lähetettävä joko kirjeellä tai sähköpostitse vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

10 § PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.  Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokous

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

 • käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • kuullaan tilannekatsaus

Syyskokous 

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus, uuden jäsenen liittymismaksu ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä näille varahenkilöt
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja (, jota kutsutaan yhdistyksen presidentiksi), varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet (2-6)
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • kuullaan tilannekatsaus

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

IV LUKU

HALLITUS

12 § HALLITUKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja (kutsutaan yhdistyksen presidentiksi), varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan hallituksen valintaan.

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten

13 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

14 § HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on ilmoitettava yhdistyksen internet- sivulla ja lähetettävä joko kirjeellä tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen

15 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

16 § ALOITEOIKEUS

Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on yhdistyksen ja hallituksen jäsenillä.

17 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS

Hallitus voi myöntää kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen ulkopuolisille henkilöille.

18 § PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

19 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
 • valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista,
 • valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
 • päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
 • huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet varsinaiset ja kannattaja jäsenet,
 • järjestää tilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella

valvoa ja ohjata jäsenten toimintaa

 • pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu maan kaikkiin osiin
 • valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.

20 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai muu hallituksen nimeämä henkilö, kukin erikseen.

21 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta ja ne on palautettava kirjallisine lausuntoineen hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Taloudenhoitajan tulee avustaa toiminnantarkastajia toiminnantarkastuksessa.

22 § LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan (yhdistyksen presidentin) tehtävänä on

1) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta

2) valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi

4) valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä

5) pitää yhteyttä puolueorganisaatioon ja ulkopuolisiin yhteisöihin.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on

1) yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat

2) panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan yhdistyksen kokousten päätökset

3) pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa

4) pitää toimintatilastoa

5) laatia ehdotukset yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

6) tehdä määräaikaisaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot

7) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat

8) vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston, jäsenkortiston ja käsikirjaston hoidosta

9) toimittaa tiedotusvälineille tietoja yhdistyksen toiminnasta

10) pitää luetteloa jäsenten merkkipäivistä.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on

1) periä jäsenmaksut ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia

2) huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä

3) tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta

4) suorittaa maksut

5) huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta

6) vastata yhdistyksen kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä sen esittämisestä hallitukselle

7) laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen käsittelyä varten

V LUKU

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

23 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Kokoomus rp:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.