Määräaikaiskatsastus

Hyvä kerhon yhteyshenkilö/kannatusjäsen,

 

SMOTOn hallitus kokoontui sunnuntaina 6.9.2009 Tampereella.

Tärkeimpinä asioina kokouksessa nousivat esiin moottoripyörien määräaikaiskatsastukset sekä tulevan syyskokouksen valmistelut.

 

Moottoripyörien määräaikaiskatsastukset

 

Eri tahoilta on viime aikoina kuultu vaatimuksia moottoripyörien määräaikaiskatsastukselle, viimeksi asian nosti esiin AKE elokuun lopulla. AKE vaati julkisuudessa määräaikaiskatsastuksia moottoripyöriin meluhaittojen vähentämiseksi.

 

SMOTO on vastustanut määräaikaiskatsastuspakon ulottamista moottoripyöriin sekä EU:n että kotimaan tasolla jo pitkään. SMOTOn kanta on, että moottoripyörien määräaikaiskatsastuksilla ei Suomessa saavuteta merkittäviä hyötyjä enempää liikenneturvallisuus- ja ympäristötavoitteiden kuin omistusoikeuden ja verovalvonnankaan näkökulmasta. SMOTOn mielestä sen sijaan pitää kehittää muutoskatsastusjärjestelmää paremmin harrastustoimintaa tukevaksi.

 

SMOTOn edustajat on kutsuttu eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavaksi katsastusasiassa keskiviikkona 9.9.2009. SMOTOn asiantuntijoina valiokunnalle lausunnon antavat Santtu Ahonen ja Teemu Lindfors.

 

SMOTO perusteet moottoripyörien määräaikaiskatsastusten vastustamiselle lyhyesti:

 

Katsastuspakko ei edistä liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista

 

-          Tutkimusten mukaan moottoripyörän tekniset ominaisuudet ovat syynä

tai osasyynä onnettomuuksiin hyvin harvoin. Silloin kun näin on, kysymys on lähes aina renkaiden tai jarrujen puutteellisesta kunnosta, toisin sanoen huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Renkaiden ja jarrujen huoltotarve ja määräaikaiskatsastuksen ajankohta osuvat yksiin vain satunnaisesti eli katsastuspakolla tämä ongelma ei poistu.

Toiseksi moottoripyörien tekniset viat tai puutteet ovat helposti havaittavissa ja vaikuttavat pyörän hallittavuuteen niin, että käytännössä ne havaitaan heti ongelman ilmettyä ja yleensä myös korjataan heti.  Myös moottoripyörän kunnossapitoon suhtaudutaan toisin kuin esimerkiksi auton. Moottoripyörä on harrastajalle arvokas harrastusväline, josta pidetään huolta ilman erillisiä velvoitteitakin.

 

Katsastuspakko ei edistä ympäristötavoitteiden saavuttamista

 

-          Moottoripyörien osuus tieliikenteen päästöistä mitataan

päästölajista riippumatta korkeintaan muutamassa prosentissa.

Suhteessa kansallisiin kokonaispäästöihin moottoripyörien päästökuormituksen osuus on vielä tätäkin pienempi. Moottoripyörien käytönaikainen päästötasokaan ei olennaisesti muutu käyttöiän aikana.

-          Moottoripyörien pakokaasupäästöillä ei näin ole ympäristön laadun

kannalta Suomessa suurta merkitystä eikä niiden määräaikaisella kontrolloimisella saavuteta merkittäviä hyötyjä.

 

Katsastuspakko ei ehkäise mahdollisia meluhaittoja

 

-          Moottoripyörän käytönaikainen melu kasvaa käytännössä vain

pakoputkien muuttamisen seurauksena. Pakoputken vaihtaminen on käytännössä helppoa ja on varsin todennäköistä, että määräaikaiskatsastuksen ajaksi putket vaihdettaisiin vaatimukset täyttäviksi. Tämä ei kuitenkaan olisi mikään tae sille, että muina aikoina ajettaisiin näillä samoilla putkilla.Tehokkaampi tapa melun valvontaan olisi teinvarsivalvonta siten, että melulle olisi määritelty poliisin mitattavissa olevat raja-arvot. Liikenne ? ja viestintäministeriössä on parhaillaan vireillä ehdotus uusiksi moottoripyörän rakenteen muuttamista koskeviksi säännöiksi, joka sisältää mm. katsastustoimipaikkojen ja poliisin mitattavissa olevat melurajat. Tämän ehdotuksen voimaan saattaminen vähentäisi moottoripyörien melua huomattavasti tehokkaammin kuin määräaikaiskatsastus.

-          Melurajojen valvonta on perustellumpaa ja oikeudenmukaisempaa

kohdistaa rakenteeltaan muutettuihin moottoripyöriin muutoskatsastuksissa, eikä määräaikaiskatsastuksissa.

Määräaikaiskatsastuspakko ulottaisi muutostoimenpiteiden valvonnan kustannukset myös sellaisten moottoripyöräilijöiden maksettavaksi, jotka eivät ole tehneet muutoksia pakoputkistoon.

 

Katsastuspakko ei ole vastaus ajoneuvon omistusoikeus-, identiteetti- ja verovalvontaan

 

-          Katsastustoimipaikoilla ei ole parempia edellytyksiä valvoa

omaisuusrikoksia kuin poliisillakaan.

-          Moottoripyörien rakenteen muuttamista valvotaan jo nyt

muutoskatsastuksen avulla. Autovero kannetaan uudelleen, jos enemmän kuin 50 prosenttia moottoripyörän osista vaihdetaan. Nämä ongelmat koskevat kuitenkin vain pientä murto-osaa Suomeen rekisteröidyistä moottoripyöristä, eikä ole hyväksyttävää, että tämän verovalvonnan kustannukset määräaikaiskatsastuspakon kautta sälytettäisiin kaikille moottoripyörien omistajille.

MC Kokoomuksen lähettämä kevätkokouksen 2009 kannanotto ministeri Vehviläiselle

Kokouksen esille nostamia toiveita jotka lähetettiin jälkikäteen ministeri Vehviläiselle tiedoksi (hänen pyynnöstään)

  • Vastustamme jyrkästi vuosikatsastuksen ulottamista moottoripyöriin. 
  • Moottoripyörillä on verotus mutta millään muulla vapaa-ajankulkuneuvolla ei, miksi?
  • Rekisteriote on tällä hetkellä monen a4-sivun kokoinen. Miksei sitä tehdä pankkikorttikokoon?
  • Katsastusviranomaisten sähköistä palvelua parannettava.
  • Oikeille kääntyminen pitäisi saada vapaaksi omalla vastuulla. Liikennemerkeillä kielletään milloin se ei ole luvallista. Lisää liikenteen joustavuutta ja sujuvuutta. Käytäntö on voimassa monissa maissa.
  • Tien pientareet ja erityisesti risteykset sellaisiksi, että isolla ajoneuvolla ei voi oikaista, pientareen kautta. Näin vaarallinen tielle siirtyvä hiekka saadaan pois.
  • Paikkauksien ja suojateiden kitkakertoimia lisättävä.
    • Esimerkkinä nelostiellä on ainakin Joutsasta pohjoisen vaikka kuinka paljon piellä tehtyjä paikkauksia (liukkaita)! Vaajakosken moottoritiellä erityisen paljon!